बंद

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (PoCRA)

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १. सात बारा
२.८-अ
३.आधार कार्ड
४.बँक पासबुक

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) शासन निर्णय क्रमांक : नादेकृ 4621/प्र.क्र.189/8-अे
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी मोका तपासणी
खरेदी करिता सामुग्री
देयके
काम पूर्ण झाल्याची तपासणी
ऑनलाईन सुविधा आहे का – होय

असल्यास सदर लिंक – https://dbt.mahapocra.gov.in
आवश्यक शुल्क नाही

शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत नाही

निर्णय घेणारे अधिकारी – तालुका कृषि अधिकारी व उपविभागीय कृषि अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – ४५ दिवस
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://grievances.maharashtra.gov.in/

कार्यालयाचा पत्ता सिविल लाइन, आबेडकर पुतळ्याजवळ जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या बाजूला.
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ७१५२२३२४४९

संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dagriwar@gmail.com