बंद

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-सूक्ष्म सिंचन योजना

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १)७/१२
२)८अ
३)नकाशा
४)आधार कार्ड
५)आधार कार्ड संलग्न बँक पासबुक
६)हमीपत्र
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) संचालक फलोत्पादन कृषि आयुक्तालय पुणे यांच्याकडील मार्गदर्शक सूचना जा.क्र.कृआ-२०२०/फालो४/प्रमक्र सीयो/मा.सु.१०३४/५९ दि.१२ फेब्रुवारी २०२१
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी १)वरील दस्तावेज
२)तुषार संच व ठिंबक मध्ये ड्रीपर,इनलाईन,ऑनलाईनफिल्टर इत्यादी ची मोक्का तपासणी
ऑनलाईन सुविधा आहे का – होय

असल्यास सदर लिंक – http://mahadbtmahait.gov.in

आवश्यक शुल्क रु.२३.६७

शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत online

निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी

निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – आर्थिक वर्ष

ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://grievances.maharashtra.gov.in/

कार्यालयाचा पत्ता कार्यालय जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी एस आर टॉवर कारला चौक,वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२-२३२४४९
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dagriwar@gmail.com