बंद

प्रधानमंत्री फसल विमा योजना अंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १)७/१२

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) कृषि ,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विभाग व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रमांक फवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/१०अे मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरू चौक मंत्रालय मुंबई ४०००३२दि.१८ जून२०२१

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी कंपनी प्रतिनिधी व कृषि विभागाचे प्रतिनिधी यांनी पिक नुकसानीच्या केलेल्या सर्वेक्षणानुसार

ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक – PMFBY पोर्टल

आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत महाडीबीटी पोर्टल
निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी

निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी –
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक रिलायन्स जनरल इंसुरंस कंपनी लिमिटेड.

कार्यालयाचा पत्ता कार्यालय जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी एस आर टॉवर कारला चौक,वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२-२३२४४९
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dagriwar@gmail.com