बंद

बाल संगोपन योजना

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1. बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळणेबाबतचा पालकांचा विहित नमुन्यातील अर्ज.
2. पालकांचे संमतीपत्र व हमीपत्र.
3. डॉक्टरांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र.
4. मुलांचे शाळेचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र.
5. पालकांचे रेशन कार्ड / निवडणूक ओळखपत्र / आधारकार्ड ची छायांकीत प्रत. ( पालकांचे व मुलांचे )
6. ग्रामसेवक / संरपच यांचे रहीवाशी प्रमाणपत्र.
7. पालकांचा व मुलांचा घरासमोरील दर्शनी भागाचाफोटो.
8. वडील / आई यापैकी कोणीही मृत्यु पावल्यास त्यांच्या मृत्युचा दाखला.
9. वडील / आई यापैकी कोणालीही गंभीर आजार असल्यास त्याबाबतचे वैद्यकीय अधिका-यांचे प्रमाणपत्र.
10. उत्पनाचे प्रमाणपत्र चालु वर्षाचे ( तहसीलदार यांचे)
11. कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बॅकेत बचत खाते असलेल्या पासबुक ची फोटो असलेली छायांकीत प्रत.

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) १)शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग,बालंस-2011 / प्र.क्र. 313 / का- 8 दिनांक 9 ऑक्टोंबर 2013
२) शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग,रिटपी-2018 / प्र.क्र. 210 / का- 8 दिनांक 6 एप्रिल 2021
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी १) अर्जदाराचा अर्ज
२) उपरोक्त प्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे

ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – बाल कल्याण समिती, वर्धा

निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – एक महिणा
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, वर्धा
डॉ. अनुजा इखार यांची इमारत, हिरो शोरुम जवळ, मोहन नगर, नागपूर रोड,वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक फोन नंबर 07152 – 242281
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dwcdowardha@gmail.com