बंद

मध केन्द्र योजना

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे अर्जं नमूना, शेतीचा सातबारा, फोटो, आधार कार्ड,

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) शासन निर्णय क्. के.व्ही.बी.-२०१७/प्र.क्र.१६/उद्योग-६ दि.१८/०६/२०१९

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी अर्जा सोबत जोडलेल्या कागद पत्राची छानणी करून प्रशिक्षण देणे.

ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा ग्रामोधोग अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – ३० दिवस
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://grievances.maharashtra.gov.in/mr

कार्यालयाचा पत्ता महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोधोग मंडळ, वर्धा c/o जिल्हा उद्योग केंद्र, वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ७१५२२४३३८२
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dviowardha@rediffmail.com