बंद

महसूल विभागामार्फत प्राप्त होणाऱ्या बांधकाम परवानगी प्रकरण ,भूखंड विभाजन,भूखंड एकत्रीकरण प्रस्तावांची तात्रिक छाननी करणे

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १) मालकी हक्काची कागदपत्रे ,७/१२ उतारा ,विक्रीपत्र
२) मंजुर अभिन्यास नकाशाची छायाप्रत
३) अकृषक आदेशाची छायाप्रत
४) परवाना प्राप्त अभियंता / वास्तुविशारद यांनी तयार केलेल्या नकाशाच्या ४ प्रती.
५) जुन्या व नवीन सर्वे क्रमांकात बदल असल्यास भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून जुन्या व नवीन सर्वे नंबर बाबतचा दाखला.
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) १) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम ,१९६६
२) दिनांक ३/१२/२०२० रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी मंजूर झालेली एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR-2020)
३) कामगार उपकर,शासन निर्णय,उधोग,उर्जा व कामगार विभाग ,बीसीए २००९/प्र.क्र,१०८/ कामगार ७-अ दिनांक १७/०६/२०१०
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी १) छाननी शुल्काचा भरणा
अ- बांधकाम परवानगी प्रकरण =रु २*बांधकाम क्षेत
ब – भूखंड विभाजन /भूखंड एकत्रीकरण =रु ५००/-
२) अर्जदाराकडून प्राप्त अर्जाची व अभियंत्याकडून /वास्तुविशारदाकडून विहित नमुन्यात दिलेल्या प्रमाणपत्राची छाननी
३) प्रस्तावासोबत सलग्न केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी
४) दि ०३/१२/2020 रोजी मंजूर झालेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीच्या अनुषंगाने प्राप्त नकाशाची तांत्रिक तपासणी करणे .
५) बांधकाम प्रस्ताव योग्य असल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम ,१९६६ च्या कलम १२४ (ब) अंतर्गत विकास शुल्काचा व अधिमुल्य शुल्काचा भरणा चालानी द्वारे शासन जमा करणे व कामगार उपकर खाते क्र.004220110000153
येथे चालान द्वारे भरणा करणे .
६) नियमाप्रमाणे योग्य असलेले बांधकाम नकाशे मंजुरीची शिफारस करून महसूल विभागाकडे पाठविणे
ऑनलाईन सुविधा आहे का – प्रस्तावित आहे
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क १)छाननी शुल्क अ- बांधकाम परवानगी प्रकरण =रु २*बांधकाम क्षेत्रफळ चौ.मी. /-
ब – भूखंड विभाजन /भूखंड एकत्रीकरण =रु ५००/-
२)विकास शुल्क ,अधिमुल्य,labour cess MRTP ACT व UDCPR मधील तरतुदीनुसार
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत चालान द्वारे
निर्णय घेणारे अधिकारी – सहाय्यक संचालक नगर रचना /उपविभागीय अधिकारी

निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – ६० दिवस
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक townplanner1wardha@rediffmail.com
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा क्रीडा संकुल, आंबेडकर चौक,सिविल लाईन्स,वर्धा -४४२००१

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२-२४२६३९
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी townplanner1wardha@rediffmail.com