बंद

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – फळबाग लागवड

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1. सात बारा
2.८-अ
3.आधार कार्ड
4.जॉब कार्ड
5.मृदा नमुना चाचणी तपासणी पावती
6.गग्रामपंचायत ठराव
7.नीळ प्रत मधील मंजुरी
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) शासन निर्णय मग्रारोहयो अधिनियम २००५

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी 1. सात बारा
2.८-अ
3.आधार कार्ड
4.जॉब कार्ड
5.मृदा नमुना चाचणी तपासणी पावती
6.गग्रामपंचायत ठराव
7.नीळ प्रत मधील मंजुरी
८. याआधी मग्रारोहयो अंतर्गत लाभ घेतलेल्या बाबी
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही
असल्यास सदर लिंक – नाही
आवश्यक शुल्क नाही

शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत नाही

निर्णय घेणारे अधिकारी – कृषि सहायक,कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी.
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – १ ते २ महिने

ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://grievances.maharashtra.gov.in/

कार्यालयाचा पत्ता सिविल लाइन, आबेडकर पुतळ्याजवळ जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या बाजूला.
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ७१५२२३२४४९

संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dagriwar@gmail.com