बंद

महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण-2012- शालेय क्रीडा स्पर्धेमध्ये प्राविण्य मिळविणाऱ्या शाळांना अनुदान.

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1. जास्तीत जास्त स्पर्धेत भाग घेणे

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) महाराष्ट्र शासन
शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग
शासन वनणणय क्रमाांकः राक्रीधो-२०१२/प्र.क्र.२५९/क्रीयुसे-1
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय विस्तार, मुांबई-४०० ०३२,
तारीख: 26 फे ब्रुिारी, 2014
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी
ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा क्रीडा अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – 15 दिवस
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी sport_wda@yahoo.com