बंद

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक-समूह विकास कार्यक्रम

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १. मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रोफार्मा फॉर्म
२.उद्योग आधारची प्रत
3. निवास प्रमाणपत्र / शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र.
4 जात.प्रमाणपत्र
5. विस्तृत प्रकल्प अहवाल
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) 1. जी.आर. क्रमांक एसएमई -2013 / पत्र क्रमांक 207 / आयएनडी -7, दिनांक- 25 फेब्रुवारी, 2014
2. जी.आर. क्रमांक एसएमई -२०१ / / पत्र क्रमांक / आयएनडी-,, दिनांक -२ जुलै, 2019
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी औद्योगिक समूहाची चाचपणी व ओळख झाल्यानंतर जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडून प्राथमिक अहवाल तयार केला जातो. प्राथमिक तपासणी अहवालास जिल्हास्तरीय क्लस्टर कमिटीकडून मान्यता देण्यात आल्यानंतर समूहातील सदस्यांमधील Trust Building व सध्याच्या तंत्रज्ञानाबद्दल जागरूकता आणण्यासाठी निदानोपयोगी अहवाल तयार केला जातो. क्षमता वृद्धी कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर सामायिक सुविधा केंद्र आवश्यक असल्यास तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार केला जातो.
ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क लागू नाही
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – 1. प्रधान सचिव, उद्योग
2. विकास आयुक्त,उद्योग
3. महाव्यवस्थापक, डीआयसी

निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – १ महिना
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक didic.wardha@maharashtra.gov.in

कार्यालयाचा पत्ता महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सेवाग्राम रोड, सिव्हिल लाईन्स, वर्धा-442001
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243463
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी didic.wardha@maharashtra.gov.in