बंद

माजी सैनिकांना स्वयंरोजगाराकरीता रु.३४,०००/- आर्थिक मदत

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1)लाभार्थीचा अर्ज
2) कार्यालयात उपलब्ध असलेला डी.डी.40 सर्व माहितीसह
3) ओळखपत्राची छायांकित प्रत
4) स्वयं रोजगारासाठी कर्ज घेतलेल्या बँकेचा/वित्तसंस्थेचा दाखला, माजीसैनिक/विधवा कोणतीही नोकरी करत नसल्याचा सरपंच/नगरसेवक यांचा दाखला,
5) बँकेशी केलेल्या करार/कर्ज रोख्याची (Bank agreement) छायांकित प्रत
6) व्यवसायासाठी बँकेत सादर केलेल्या प्रकल्प अहवाल (Projectreport) ची छायांकित प्रत
7) स्वयंरोजगारा अंतर्गत करीत असलेल्या व्यवसायाचा विमा काढल्याची छायांकित प्रत
8) कर्ज घेतलेल्या रकमेच्या संपूर्ण विनियोगाच्या व व्यवसायासाठी खरेदी केलेल्या वस्तूंच्या संपूर्ण रकमेच्या पावत्या
9) जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाकडील अर्ज
10) जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी/ कल्याण संघटक यांनी स्वयं रोजगाराचे प्रकरण बँकेत जाऊन तपासले आहे व खात्री केली आहे असे प्रमाणपत्र
11) आर्थिक मदतीच्या कार्डची छायांकित प्रत.
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कल्याणकारी निधी सुधारित नियम २००१ (सुधारीत आवृत्ती २०१६)
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – माजी फ्ला. लेफ्ट. धनंजय यशोधन सदाफळ, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – अंदाजे एक आठवडा
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, यशवंत महाविद्यालयासमोर,वर्धा ४४२ ००१
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२ २४८९५५
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी zswo_wardha@maharashtra.gov.in