बंद

माजी सैनिकाचे/पत्नीचे/विधवेच्या अंत्यविधीकरीता रु. १०,०००/- आर्थिक मदत

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1)लाभार्थीचा अर्ज
2) कार्यालयात उपलब्ध असलेला .डी.40 सर्व माहितीसह
3) ओळख पत्राची छायांकित प्रत
4) बँकेकडून/ वित्तसंस्थेकडून कर्ज वाटपाचा मूळ दाखला
5) कर्जाचे वाटप एकापेक्षा जास्त हप्त्यात झाले असल्यास शेवटच्या हप्त्याच्या वाटपाचा दिनांक व एकूण कर्ज वाटपाच्या रकमेची माहिती वित्त संस्थेच्या प्रमाणपत्रात असणे आवश्यक आहे
6) घर/भूखंड स्वत:च्या अथवा पत्नीच्या नावावर असल्याचा ग्रामपंचायत/ नगरपालीका/ महानगरपालीका इत्यादीचा दाखला
7) ग्रामपंचायत/ नगरपालिका/ महानगरपालीका इत्यादीचा बांधकामास परवानगी असल्याचा दाखला
8) घराचा नकाशा व बांधकामाचे अंदाजपत्रक
9) घराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधीत ग्रामपंचायत/नगरपालीका/महानगरपालीका यांचे कडून बांधकाम पूर्ण झाल्याचे तारखेसह प्रमाणपत्र
10) कल्याण संघटाचा प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल
11) आर्थिक मदतीच्या कार्डची छायांकित प्रत
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कल्याणकारी निधी सुधारित नियम २००१ (सुधारीत आवृत्ती २०१६)
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – माजी फ्ला. लेफ्ट. धनंजय यशोधन सदाफळ, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – अंदाजे एक आठवडा
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, यशवंत महाविद्यालयासमोर,वर्धा ४४२ ००१
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२ २४८९५५
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी zswo_wardha@maharashtra.gov.in