बंद

माजी सैनिक/विधवांच्या अपंग/मतिमंद पाल्यांना स्वयंरोजगाराकरीता बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून घेतलेलया कर्जाचे ५०% किंवा जास्तीत जास्त रु. ३४,०००/-आर्थिक मदत

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1)लाभार्थीचा अर्ज
2) कार्यालयात उपलब्ध असलेला डी.डी.40 सर्व माहितीसह
3) ओळखपत्राची छायांकित प्रत
4) पाल्य मतिमंद/50%अपंग असल्याबाबतचे जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र
5) स्वयं रोजगारासाठी ज्या बँकेकडून/वित्तसंस्थेकडून कर्ज घेतले आहे त्या वित्तसंस्थेचा दाखला
6) कर्ज घेतलेल्या बँक/वित्तसंस्थायांचे कर्ज विनियोग प्रमाणपत्र
7) बँकेशी केलेल्या कराराची साक्षांकित प्रत
8) आर्थिक मदतीच्या कार्डची छायांकित प्रत.
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कल्याणकारी निधी सुधारित नियम २००१ (सुधारीत आवृत्ती २०१६)
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – माजी फ्ला. लेफ्ट. धनंजय यशोधन सदाफळ, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – अंदाजे एक आठवडा
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, यशवंत महाविद्यालयासमोर,वर्धा ४४२ ००१
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२ २४८९५५
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी zswo_wardha@maharashtra.gov.in