बंद

माजी सैनिक/विधवा यांचे पाल्य ज्या ठिकाणी शिकत आहेत त्या ठिकाणी सैनिकी वसतिगृह उपलब्ध नसल्यास त्यांना वार्षिक रु. ८०००/- पर्यंत वसतिगृह खर्च प्रतिपूर्ती देण्यात येते.

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1)लाभार्थीचा विहीत नमुन्यातील अर्ज
2) ज्या शाळेत/वर्गात प्रवेश घेतला आहे त्या शाळेचे बोनाफाईड सर्टिफिकेट
३) मागील वर्षी उत्तीर्ण झालेल्या वर्गाची मार्क शिट
४) बाहेर किरायाने राहात असल्यास भाडे पावती तसेच भोजन पावती
५) ज्या जिल्हयात शिकत आहे त्या जिल्हयातील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्याचे सैनिकी वसतीगृहात प्रवेशीन नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
६) माजी सैनिक/विधवेचे ओळखपत्राची छायांकीत प्रत
७) डिस्चार्ज बुक मध्ये नांव नमूद असणे आवश्यक आहे.
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कल्याणकारी निधी सुधारित नियम २००१ (सुधारीत आवृत्ती २०१६)
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – माजी फ्ला. लेफ्ट. धनंजय यशोधन सदाफळ, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – अंदाजे एक आठवडा
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, यशवंत महाविद्यालयासमोर,वर्धा ४४२ ००१
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२ २४८९५५
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी zswo_wardha@maharashtra.gov.in