बंद

माजी सैनिक व माजी सैनिक विधवांच्या पाल्यांना महाविद्यालयीन प्रवेशाकरीता ५% आरक्षणाबाबतचे प्रमाणपत्र देणे

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १)माजी सैनिक/विधवेचा अर्ज
2) मागील वर्षी पास झाल्याची गुणपत्रिकेची छायांकीत प्रत
3) माजी सैनिक/विधवा ओळखपत्राची ची छायांकीत प्रत
4) माजी सैनिक/विधवेच्या डिस्चार्जबुक ची छायांकीत प्रत
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कल्याणकारी निधी सुधारित नियम २००१ (सुधारीत आवृत्ती २०१६)
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – माजी फ्ला. लेफ्ट. धनंजय यशोधन सदाफळ, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – अंदाजे एक आठवडा
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, यशवंत महाविद्यालयासमोर,वर्धा ४४२ ००१
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२ २४८९५५
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी zswo_wardha@maharashtra.gov.in