बंद

माजी सैनीकांना घरबांधणीसाठी किंवा सदनिका खरेदीसाठी रु. ५०,०००/- आर्थिक मदत

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1)लाभार्थीचा अर्ज
2) कार्यालयात उपलब्ध असलेला डी.डी.40 सर्व माहितीसह
3) ओळख पत्राची छायांकित प्रत
4) युध्दात/मोहिमेत /फिजिकल कॅज्युल्टीमध्ये पती दिवंगत झाल्याबाबत संबंधीत अभिलेख कार्यालयाच्या पत्राची सत्यप्रत
5) सदनिका खरेदीसाठी बिल्डर/प्रमाटर/सोसायटीशी झालेल्या नोंदणीकृत करारनाम्याची प्रत
6) सदनिका खरेदीचे प्रकरणी संपूर्ण रक्कम अदा केल्याचे व त्यानंतर सदनिकेचा ताबा दिल्याचे प्रमोटर/बिल्डर /सोसायटीचे प्रमाणपत्र
7) आर्थिक मदतीच्या कार्डची छायांकित प्रत.
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कल्याणकारी निधी सुधारित नियम २००१ (सुधारीत आवृत्ती २०१६)
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – माजी फ्ला. लेफ्ट. धनंजय यशोधन सदाफळ, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – अंदाजे एक आठवडा
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, यशवंत महाविद्यालयासमोर,वर्धा ४४२ ००१
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२ २४८९५५
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी zswo_wardha@maharashtra.gov.in