बंद

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना-२०१९

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे i.पासपोर्ट आकाराचा फोटो
ii आधार कार्ड
iii. जन्म प्रमाणपत्र / शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र / अधिवास प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास) iv. * शैक्षणिक पात्रता तपशील v. *
उपक्रम फॉर्म
vi प्रकल्प अहवाल vii. जातीचे प्रमाणपत्र / जातीची वैधता – लागू असल्यास viii. विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र – लागू असल्यास
ix आरईडीपी / ईडीपी / कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र इत्यादी पूर्ण झाल्यास.
x वैयक्तिक नसलेल्या अर्जदारासाठी पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेतः
(i) नोंदणी प्रमाणपत्र
(ii) प्राधिकरण पत्र / पोट-कायदे अधिकृत सचिवाची प्रत इ. अर्ज करणे.
(iii) विशेष श्रेणीसाठी प्रमाणपत्र, जेथे जेथे आवश्यक असेल.
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) 1. शासन निर्णय क्र. योजना -2019/प्र.क्र.121/उद्योग-7 दिनांक :- 01 ऑगस्ट, 2019
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी अंमलबजावणी करणार्‍या संस्था उदा. डीआयसी व केव्हीआयबी यांच्याकडे ऑनलाईन पद्धतीनेअर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संपूर्ण अर्जाची तपासणी, वैयक्तिक व प्रकल्प अहवालातील वस्तुस्थितीची माहिती छाननी केल्यानंतर तपशीलवार प्रकल्प अहवालासह पत-निर्णय घेण्याकरिता बँकांना पाठविले जातील.
ऑनलाईन सुविधा आहे का – होय
असल्यास सदर लिंक – https://maha-cmegp.gov.in/homepage
आवश्यक शुल्क लागू नाही
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – 1.ज़िल्हाधिकारी
2. ज़िल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक
3. ज़िल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी
4. ज़िल्हा समन्वयक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ
5. सहाय्यक आयुक्त, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग
6. प्रकल्प अनधकारी, आदिवासी विकास विभाग
7. महाव्यवस्थापक, ज़िल्हा उद्योग केंद्र
8. व्यवस्थापक,ज़िल्हा उद्योग केंद्र
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – १ महिना
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक maha.cmegp@gmail.com
कार्यालयाचा पत्ता महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सेवाग्राम रोड, सिव्हिल लाईन्स, वर्धा-442001
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243463
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी didic.wardha@maharashtra.gov.in