बंद

रद्य प्रमाणपत्राद्वारे नवील कौटुंबिक शिधापत्रिका मिळणेबाबत (स्थलांतर झालेस)

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1.     विहीत नमुण्यातीन नमुना 1 अर्ज किंवा सेतुमार्फत विहीत नमुन्यात साक्षांकित कागदपत्र व कुटुंब प्रमुख पासपोर्ट साईज तीन फोटोंसह अर्ज.
2.     अ. शिधापत्रिकेतून नाव कमी केलेला दाखला.
3.     कुटुंबाचा पत्ता/रहिवास पुरावा.
अ.   शिधापत्रिकेतील सर्व सदस्यांचे आधारकाड्र
ब. राष्ट्रीयकृत बँकेचे खातेक्रमांकासह बँक पासबुक
क. राहात असलेल्या घराचे लाईट बिल नजिकच्या सहा महिन्याचे आतील.
इ. मिळकत पत्रिका
फ. भाडे करार/पावती
4. कुटुंबाचे उत्पन्‍न –
अ.     आयकर विवरणपत्र
ब. कार्यालयाचे वेतनपत्र
क. उत्पन्नाबाबत दाखला
5. गॅस एजन्सीचे कार्ड
6. नवीन शिधापत्रिका मिळणेसाठी आवश्यक शुल्क
भरलेबाबत पावती.
7. घोषणापत्र
अ. महाराष्ट्रात/भारतात इतरत्र कोठेही शिधापत्रिका नसलेबाबत – शिधापत्रिकेत नाव नसलेबाबत घोषणापत्र.

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) 1.     शासन निर्णय क्र. साविव्य -1099 प्र.क्र.8886/नापु.-28, दिनांक 5/11/99.
2.     शासन परिपत्रक क्रमांक साविव्य 1099/3019/प्र.क्र. 8849 नापु-28, दिनांक 25/2/2000
3.     शासन निर्णय क्रमांक शिवाप-2013 प्र.क्र.105/नापू-28 दि. 29/6/2013.

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी मुद्दा क्र. 2 मध्ये नमुद असलेल्या सर्व बाबी तपासून शिधापत्रिका देण्यात येते.

ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क 1.पिवळी रु. 10/-
2. केशरी रु 20/-
3. शुभ्र रु. 50/-

शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत -रोखीने शासकीय पावती
निर्णय घेणारे अधिकारी – अन्नधान्य वितरण अधिकारी /तहसिलदार
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – 30 दिवस

ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक mahafood.gov.in‍ किंवा तक्रार निवारण क्रमांक – 1800-22-4950

कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यांचे कार्यालय, सिव्हील लाईन वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243314

संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dsowar.1234@gmail.com