बंद

राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज गुणवत्ता पुरस्कार

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1.शाळा,क.महाविदयालय यांचे पत्र
2. जातीचे प्रमाणपत्र
3. आधार कार्डची प्रत
4. बँक पासबुकची प्रत
5. परिक्षेचे गुणपत्रक
6. बँक खाते आधार कार्डशी सलग्न केल्या बाबतचा पुरावा
7. सत्र परिक्षेच्या निकालाची प्रत
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) 1.शासन निर्णय क्र. इबीसी 2003/प्र.क्र.115/मावक-२, दिनांक- 11.06.2003
2.शासन निर्णय क्र. इबीसी 2003/प्र.क्र.115/मावक-२, दिनांक- 21.07.2003

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी 1. बोर्डाकडुन प्राप्त झालेली गुणवत्ता यादी
2.गुणपत्रीका
3. जातीचा दाखला
4.शाळा सोडल्याचा दाखला.
5.विदयार्थी शाळेतुन/क.महाविदयालयातुन ,तालुक्यातुन,जिल्हयातुन,विभागातुन,राज्यातुन प्रथम आहे किंवा नाही.
6.विदयार्थ्यांचे बँक खाते क्रमांक आधार संलग्न केले आहे किंवा नाही.
ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही.
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – शासन निर्णयानुसार
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://Mahadbtmahait.gov.in
कार्यालयाचा पत्ता कार्यालय सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण वर्धा.सेवाग्राम रेल्वे स्टेशन रोड,वर्धा
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243331
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी sdswo123wrd@gmail.com