बंद

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १.विद्यार्थी अपघात मृत्यु – रुपये 75,000/-
2.प्रथम खबरदारी अहवाल (FI‍R),स्थळ पंचनामा,इन्क्वेस्ट पंचनामा ,जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांनी प्रति स्वाक्षरी केलेले मयत विद्यार्थ्याच्या बाबतीत शवविच्छेदन अहवाल,मृत्यु दाखला (जिल्हा शल्य चिकीत्सक ) यांनी प्रति स्वाक्षरी केलेले.
3.अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व ( २ अवयव /दोन डोळे किंवा १ अवयव वडोळा निकामी रु ५००००/-
4 अपंगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टरांचे अंतिम प्रमाणपत्र जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांच्या प्रति स्वाक्षरीसह (कायमचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र)
5 अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व ( १ अवयव किंवा १ डोळा निकामी )रु ३००००/-
6.अपंगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टरांचे अंतिम प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांच्या प्रति स्वाक्षरीसह (कायमचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र)
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) १.शासननिर्णय क्रमांक : पीआरई २००१/५७७८३(२८९१/प्राशि-१, दिनांक २० ऑगस्ट,२००३,
2. शासननिर्णय क्रमांक : पीआरई /२०११/प्रक्र २४९/प्राशि-१,दिनांक ११ जुलै २०११
३. शासननिर्णय क्रमांक पीआरई/२०११/प्र.क्र२४९/प्राशि-१दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१३

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी १.विद्यार्थी अपघात मृत्यु – रुपये 75,000/-
2.प्रथम खबरदारी अहवाल (FI‍R),स्थळ पंचनामा,इन्क्वेस्ट पंचनामा ,जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांनी प्रति स्वाक्षरी केलेले मयत विद्यार्थ्याच्या बाबतीत शवविच्छेदन अहवाल,मृत्यु दाखला (जिल्हा शल्य चिकीत्सक ) यांनी प्रति स्वाक्षरी केलेले.
3.अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व ( २ अवयव /दोन डोळे किंवा १ अवयव वडोळा निकामी रु ५००००/-
4 अपंगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टरांचे अंतिम प्रमाणपत्र जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांच्या प्रति स्वाक्षरीसह (कायमचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र)
5 अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व ( १ अवयव किंवा १ डोळा निकामी )रु ३००००/-
6.अपंगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टरांचे अंतिम प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांच्या प्रति स्वाक्षरीसह (कायमचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र)

ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी –
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी –
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://grievances.maharashtra.gov.in/mr
कार्यालयाचा पत्ता शिक्षण विभाग (प्राथमिक) जिल्हापरिषद,वर्धा ,१ ला माळा,प्रशासकीय इमारत,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक,सिव्हील लाईन,वर्धा -४४२00१

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२-२४३५९७
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी eopriwardha@gmail.com