बंद

शहरांसाठी विकास योजनेचे आराखडे (D.P. PLAN) तयार करणे

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे गाव नकाशे, मंजूर अभिन्यास नकाशे, ७/१२ उतारे , आवश्यकतेनुसार इतर शासकीय विभागाकडून माहिती ,विद्यमान जमीन वापर नकाशा ,लोकसंख्या प्रक्षेपण ,ई.
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) १) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम ,१९६६
२)शासन निर्णय,नगर विकास विभाग, टीपीएस -१८१५/ / प्र.क्र ३०३/१८/नवि-१३ दि२५/०१/२०१९
३)शासन निर्णय,नगर विकास विभाग, शुधीपत्रक -१८१/ / प्र.क्र ३०३/१८/शुद्धीपत्रक/नवि-१३ दि१७ /०६ /२०१९
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी सदर शासन निर्णय नुसार GIS पद्धतीने ,TOTAL STATION , SATELLITE,IMAGINARY,AERIAL SURVEY/DRONE SURVEY द्वारे existing land use व base map तयार केला जातो .
तपासणी होऊन MRTP ACT चे कलम २१ ते ३१ च्या अनुषंगाने संम्पूर्ण वैधानिक कार्यवाही केली जाते.
ऑनलाईन सुविधा आहे का – आहे
असल्यास सदर लिंक – https://dtp.maharashtra.gov.in/wardha
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत चालान द्वारे
निर्णय घेणारे अधिकारी – सहाय्यक संचालक नगर रचना / महाराष्ट्र शासन
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – MRTP ACT च्या विविध प्रावधानानुसार
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक townplanner1wardha@rediffmail.com
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा क्रीडा संकुल, आंबेडकर चौक,सिविल लाईन्स,वर्धा -४४२००१

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२-२४२६३९
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी townplanner1wardha@rediffmail.com