बंद

शासनमान्य खाजगी अभ्यासक्रमासाठी माजी सैनिक/पत्नी/विधवा/पाल्य यांना जास्तीत जास्त रु. ६०००/- आर्थिक मदत

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1) लाभार्थीचा अर्ज
2) कार्यालयात उपलब्ध असलेला डी.डी.40 सर्व माहितीसह
3) ओळखपत्राची छायांकित प्रत
4) अभ्याक्रमाच्या कालावधीबाबतचा खाजगी संस्थेचा दाखला
5) शुल्क भरल्याच्या मूळ पावत्या
6) अभ्यासक्रम शासनमान्य अनुदानीत शिक्षण संस्थेतील ज्या अभ्यास क्रमाशी समकक्ष आहे त्या अभ्यासक्रमाचे नाव त्यासाठी शासकीय संस्थेत आकारण्यात येणारे शुल्क प्रमाणीत करून शिक्षण संस्थेचा दाखला
7) मागील वर्षीचा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र
8) आर्थिक मदतीच्या कार्डची छायांकित प्रत.
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कल्याणकारी निधी सुधारित नियम २००१ (सुधारीत आवृत्ती २०१६)
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – माजी फ्ला. लेफ्ट. धनंजय यशोधन सदाफळ, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – अंदाजे एक आठवडा
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, यशवंत महाविद्यालयासमोर,वर्धा ४४२ ००१
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२ २४८९५५
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी zswo_wardha@maharashtra.gov.in