बंद

शेत जमिनीस रहिवास,औद्योगिक व वाणिज्य वापर यास्तव अकृषिक करण्यासाठी महसूल विभागाकडून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करणे

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १) मालकी हक्काची कागदपत्रे ,७/१२ उतारा ,विक्रीपत्र
२) पटवारी नकाशाची मूळ प्रत.
३) मोजणी नकाशाची मुळ प्रत.
४) परवाना प्राप्त अभियंता / वास्तुविशारद यांनी तयार केलेल्या अभिन्यास नकाशाच्या ४ प्रती.
५) जुन्या व नवीन सर्वे क्रमांकात बदल असल्यास भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून जुन्या व नवीन सर्वे नंबर बाबतचा दाखला.
६ ) विस्तृत गाव नकाशाची प्रत.
७) अभिन्यासाखालील जागेस अधिकृत पोचरस्ता उपलब्ध असल्याबाबतचा अधिकृत दस्ताऐवज.
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) १) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम ,१९६६
२) दिनांक ३/१२/२०२० रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी मंजूर झालेली एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR-2020)
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी १) छाननी शुल्काचा भरणा
अ- रु ५००/- प्रती ४००० चौ.मी.
२) अर्जदाराकडून प्राप्त अर्जाची व अभियंत्याकडून /वास्तुविशारदाकडून विहित नमुन्यात दिलेल्या प्रमाणपत्राची छाननी
३) प्रस्तावासोबत सलग्न केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी
४) दि ०३/१२/2020 रोजी मंजूर झालेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीच्या अनुषंगाने प्राप्त नकाशाची तांत्रिक तपासणी करणे
५) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम ,१९६६ च्या कलम १२४ (ब) अंतर्गत विकास शुल्क व लागू असल्यास अधिमुल्य शुल्काचा भरणा चालान द्वारे शासन जमा करणे.
६ ) प्रस्ताव योग्य असल्यास भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून सदर अभिन्यासाची मोजणी करण्यासाठी सिमांकनाची शिफारस करणे .
७)सिमांकित नकाशानुसार अंतिम मंजुरीस्तव प्राप्त झालेल्या प्रकरणात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम ,१९६६ च्या कलम १२४ (ब) अंतर्गत विकास शुल्काचा भरणा शासन जमा चालान द्वारे करून अंतिम मंजुरीची शिफारस करणे

ऑनलाईन सुविधा आहे का – आहे
असल्यास सदर लिंक – https://dtp.maharashtra.gov.in/e-services
आवश्यक शुल्क १) विकास शुल्क = ०.५%*जमिनीचे क्षेत्रफळ चौ .मी. मध्ये.* वार्षिक मुल्यदर तक्त्यानुसार सदर जमिनीचा दर
२ ) अधिमुल्य शुल्क =१५%*जमिनीचे क्षेत्रफळ * वार्षिक मुल्यदर तक्त्यानुसार सदर जमिनीचा दर (ग्रामीण व परीघस्त नकाशे क्षेत्र )
३ ) अधिमुल्य शुल्क =५%*जमिनीचे क्षेत्रफळ* वार्षिक मुल्यदर तक्त्यानुसार सदर जमिनीचा दर (नगर पंचायत क्षेत्र )
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत चालान द्वारे
निर्णय घेणारे अधिकारी – सहाय्यक संचालक नगर रचना /संबंधित महसूल अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – ६० दिवस
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक townplanner1wardha@rediffmail.com
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा क्रीडा संकुल, आंबेडकर चौक,सिविल लाईन्स,वर्धा -४४२००१

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२-२४२६३९
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी townplanner1wardha@rediffmail.com