बंद

13 वने 7% वनमहसूल योजना

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे “१)बांधकाम विभागाकडून प्राप्त विहित कामाचे तांत्रिक मान्यतेसह प्राकलन.
२) ग्रामपंचायतीचा ठराव विहित लोकेशनसह
३) स्थलदर्शक नकाशा
४)विहित कामाचा फोटो.
५)ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र
६) ग्रामपंचायतीचे देखभाल दुरुस्तीचे प्रमाणपत्र
७) सदर काम इतर शासकीय योजनेतून घेतले नसल्याचे ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र.
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) १) ग्राम विकास विभाग व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र.मागास एफआरजी 1093/सीआर-2426/24 दि.12/11/1993
२) ग्रामविकास विभाग शा.नि.क्र.झेडपीए-2016/प्र.क्र.56/वित्त-9दि.07/10/2017

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी १)बांधकाम विभागाकडून प्राप्त विहित कामाचे तांत्रिक मान्यतेसह प्राकलन.
२) ग्रामपंचायतीचा ठराव विहित लोकेशनसह
३) स्थलदर्शक नकाशा
४)विहित कामाचा फोटो.
५)ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र
६) ग्रामपंचायतीचे देखभाल दुरुस्तीचे प्रमाणपत्र
७) सदर काम इतर शासकीय योजनेतून घेतले नसल्याचे ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र.
ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – 1)समाज कल्याण समिती ,जिल्हा परिषद ,वर्धा
2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प. वर्धा

निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – “१)सदर योजनेच्या लेखाशिर्षावर निधी प्राप्त होताच समाज कल्याण समिती जि.प.वर्धा द्वारे वनविभाग वर्धा अंतर्गत येणाऱ्या विकास कामांची निवड केल्या जाते .
२) निवड झालेल्या कामांचे प्रस्ताव बांधकाम विभाग जि.प.वर्धा द्वारे या कार्यालयास सादर करण्यात येते.
३) बांधकाम विभाग जि.प.वर्धा मार्फत प्राप्त झालेल्या तांत्रिक मान्यतेसह प्राकलनांना जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,जि.प.वर्धा द्वारे प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात येते.
४)प्रशासकीय मंजुरी प्रदान झालेल्या कामांचा निधी मुख्य लेखा व वित्त विभाग जि.प.वर्धा तर्फे बांधकाम विभाग जि.प.वर्धा यांना वर्गीत करण्यात येते..
५)सदर प्रक्रिया बांधकाम विभाग जि.प. वर्धा यांचेकडून विहित कामांचे तांत्रिक मान्यतेसह प्राकलन या कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर 01 महिन्याच्या आत पुर्ण होते.

ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://grievances.maharashtra.gov.in/
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सिविल लाईन वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-242783
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dswozpwardha@gmail.com