बंद

दि १२-०६-१८ व २७-०६-१८ ते ०२-०७-१८ या कालावधीत अवैध्यरीत्या साठवूण व जप्त करण्यात आलेल्या रेती साठ्याचा लिलाव

दि १२-०६-१८ व २७-०६-१८ ते ०२-०७-१८ या कालावधीत अवैध्यरीत्या साठवूण व जप्त करण्यात आलेल्या रेती साठ्याचा लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
दि १२-०६-१८ व २७-०६-१८ ते ०२-०७-१८ या कालावधीत अवैध्यरीत्या साठवूण व जप्त करण्यात आलेल्या रेती साठ्याचा लिलाव

दि १२-०६-१८ व २७-०६-१८ ते ०२-०७-१८ या कालावधीत अवैध्यरीत्या साठवूण व जप्त करण्यात आलेल्या रेती साठ्याचा लिलाव

07/09/2018 20/09/2018 पहा (1 MB)