बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरणातील कलम ११ ची अधिसूचना मौजा अडेगाव ,मौजा मोझरी ,मौजा भावानपूर ,मौजा चिकणी ,मौजा जाफराबाद ,व मौजा पडेगाव

भूसंपादन प्रकरणातील कलम ११ ची अधिसूचना मौजा अडेगाव ,मौजा मोझरी ,मौजा भावानपूर ,मौजा चिकणी ,मौजा जाफराबाद ,व मौजा पडेगाव

01/12/2021 01/12/2022 पहा (5 MB)
कलम 19 (1) अधिसुचना प्रसिध्दी बाबत तांबा हिवरा (का) सिरसगाव

कलम 19 (1) अधिसुचना प्रसिध्दी बाबत तांबा हिवरा (का) सिरसगाव

09/02/2022 30/11/2022 पहा (4 MB)
मंजूर करण्यात आलेले आपले सरकार केंद्राची एकूण 73+57 अर्जदारांची यादी

मंजूर करण्यात आलेले आपले सरकार केंद्राची एकूण 73+57 अर्जदारांची यादी

21/10/2022 22/11/2022 पहा (1 MB) 73 NAME (2 MB)
सुधारित जाहीरनामा : DSC करिता प्राप्त निवीदा

दिंनाक 4 नोंव्हेंबर 2022 रोजी जाहीरनामा काढून दिंनाक 11 नोंव्हेंबर 2022 रोजी निवीदा सादर करण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेले होते. परंतु प्रशासकीय कारणामुळे सदर फाईल डिजीटल साईन करण्यात करिता विलंब झालेला असून सदर जाहिरनाम्यावर 9 नोंव्हेंबर 2022 ला डिजीटल स्वाक्षरी झाल्यामुळे निवीदा सादर करण्याचा 7 दिवसाचा कालावधी पुर्ण होऊ शकला नाही. करिता पुनश्च सुधारित जाहिरनामा काढण्यात येत आहे.

11/11/2022 22/11/2022 पहा (583 KB)
१५ वा वित्त आयोगा अंतर्गत प्रतिक्षा यादीतील प्रवर्ग निहाय सॊबत जोडलेल्या यादीतील स्टाफ नर्स यांनी समुपदेशना करिता दिनांक १७. ११. २०२२ रोजी दुपारी २. ०० वाजता मा . मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद वर्धा यांचे दालनात उपस्थित राहणेबाबत 07/11/2022 17/11/2022 पहा (674 KB)
प्रेस नोट

प्रेस नोट

09/09/2022 31/10/2022 पहा (935 KB)
महसूल सहाय्यक संवर्गातून अव्वल कारकून संवर्गात पदोन्नती आदेश -जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा 15/09/2022 30/09/2022 पहा (1 MB)
तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती आदेश -जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा 15/09/2022 30/09/2022 पहा (704 KB)
गट-क व गट-ड संवर्ग एकत्रित अनुकंपा प्रतीक्षा सुचि-जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

गट-क व गट-ड संवर्ग एकत्रित अनुकंपा प्रतीक्षा सुचि-जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

17/09/2021 17/09/2022 पहा (1 MB)
गट-ड संवर्गाकरीता अनुकंपा प्रतीक्षा सुचि

गट-ड संवर्गाकरीता अनुकंपा प्रतीक्षा सुचि

17/09/2021 17/09/2022 पहा (1,009 KB)