बंद

ग्रामपंचायत निवडणूक २०२२

सन 2021-2022 मध्ये होणा-या 122 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभाग रचना.

ग्रामपंचायत प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षण

ग्रामपंचायत अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण अधिसूचना

ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवारांची अधिसूचना माहे डिसेंबर 2022

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना

सन 2021-2022 मध्ये होणा-या 122 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभाग रचना.

ग्रामपंचायत प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षण

ग्रामपंचायत अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण अधिसूचना

सन 2021-2022 मध्ये होणा-या 122 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभाग रचना.

ग्रामपंचायत प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षण

ग्रामपंचायत अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण अधिसूचना

सन 2021-2022 मध्ये होणा-या 122 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभाग रचना.

ग्रामपंचायत प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षण

ग्रामपंचायत अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण अधिसूचना

सन 2021-2022 मध्ये होणा-या 122 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभाग रचना.

ग्रामपंचायत प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षण

ग्रामपंचायत अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण अधिसूचना

सन 2021-2022 मध्ये होणा-या 122 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभाग रचना.

ग्रामपंचायत प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षण

ग्रामपंचायत अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण अधिसूचना

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना

सन 2021-2022 मध्ये होणा-या 122 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभाग रचना.

ग्रामपंचायत प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षण

ग्रामपंचायत अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण अधिसूचना

सन 2021-2022 मध्ये होणा-या 122 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभाग रचना.

ग्रामपंचायत प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षण

ग्रामपंचायत अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण अधिसूचना