बाबा फरीद दर्गा, गिरड, तहसील समुद्रपूर, जिल्हा वर्धा.

गिरड दर्गा प्रवेशद्वार
View Image गिरड दर्गा प्रवेशद्वार
गिरड दर्गा परिसर
View Image गिरड दर्गा परिसर
फारीद्बाबा दर्गा गिरड परिसर
View Image गिरड दर्गा
गिरड दर्गा येथील तलाव दृश्य.
View Image गिरड दर्गा येथील तलाव