बंद

भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कलम 19(1) ची अधिसूचना मौजा आजनसरा तह. हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा

भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कलम 19(1) ची अधिसूचना मौजा आजनसरा तह. हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कलम 19(1) ची अधिसूचना मौजा आजनसरा तह. हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा

भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कलम 19(1) ची अधिसूचना मौजा आजनसरा तह. हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा

07/06/2024 17/06/2024 पहा (809 KB)