बंद

इ कोर्ट सेवा

भारतीय न्यायालातीन सेवा जसे केस ची स्थिती,, निकाल येथे उपलब्ध आहे.

भेट द्या: https://ecourts.gov.in/ecourts_home/

सिविल लाईन, वर्धा
स्थान : जिल्हा न्यायालय, | शहर : वर्धा | पिन कोड : 442001
दूरध्वनी : 7152-240155 | ईमेल : mahwardc[at]mhstate[dot]nic[dot]in