बंद

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त वर्धा

  योजना

 1. विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प
 2. नाविन्यपूर्ण योजना (GENERAL/SC/ST)
  १. दुधाळ गट वाटप
  २. शेळी गट वाटप
  ३. १००० मांसल कुक्कुट पक्षी गृह बांधकाम
 3. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत आदिवासी लाभार्थींना १०+१ शेळी गट वाटप

संबंधित शासन निर्णय

अनु क्रमांक महाराष्ट्र शासन निर्णय
1

 • जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपाययोजना /आदिवासी उपाययोजना आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपाय योजनेंतर्गत 10 +1 शेळी गट पुरवठा करणे या योजनेस प्रशासकीय मंजुरी देनेबाबत
 • राज्यात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी ०६/०४/०२ दुधाळ संकरीत गायी / म्हशीचे गट वाटप करणे या नाविण्यापूर्व सर्वसाधारण,अनुसूचित जाती उपाययोजना व आदिवासी उपाययोजनेंतर्गत प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणेबाबत
 • राज्प्रयातील ठाणबंद पद्धतीने शेळी पालन द्वारे शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळवून देणे या विशेष राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणेबाबत
 • राज्यामध्ये राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण /आदिवासी उपाययोजना १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपानाद्वारे कुक्कुट व्यवसाय सुरु करणे या योजनेस प्रशासकीय मंजुरी देनेबाबत