बंद

जिल्हा उद्योग केंद्र

  योजना

 1. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना-२०१९
 2. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना-२००८
 3. सुधारित बीज भांडवल योजना
 4. ज़िल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना
 5. उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
 6. ज़िल्हा पुरस्कार योजना
 7. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक-समूह विकास कार्यक्रम
 8. सामूहिक प्रोत्साहन योजना

संबंधित शासन निर्णय

अनु क्रमांक महाराष्ट्र शासन निर्णय
1

 • सूक्ष्म व लघु उपक्रमांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना राबविण्याबाबत
 • मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करणेबाबत शासन निर्णय २०१९ /प्र.क्र. २१९/ उद्योग -७
 • राज्यातील सामान्य सर्वसाधारण प्रवर्गातील सुशिक्षित बेरोजगारांना उद्योजिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुधारित योजना