बंद

नगर रचनाकार कार्यालय

योजना

  1. महसूल विभागामार्फत प्राप्त होणाऱ्या बांधकाम परवानगी प्रकरण ,भूखंड विभाजन,भूखंड एकत्रीकरण प्रस्तावांची तात्रिक छाननी करणे
  2. विभागामार्फत मंजूर असलेल्या विविध विकास योजना नकाशांचे झोन दाखले व भाग नकाशे पुरविणे.
  3. शेत जमिनीस रहिवास,औद्योगिक व वाणिज्य वापर यास्तव अकृषिक करण्यासाठी महसूल विभागाकडून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करणे
  4. नगर परिषद मार्फत साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती योजने अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या बांधकाम प्रस्तावांची छाननी
  5. मंजुरीचे शिफारस केलेले अभिन्यास नकाशाच्या /बांधकाम नकाशाच्या स्वाक्षांकित प्रती उपलब्ध करून देणे
  6. नगर परिषदेकडून प्राप्त प्रकरणात भाडे निश्चिती करणे
  7. शहरांसाठी विकास योजनेचे आराखडे (D.P. PLAN) तयार करणे
  8. जिल्हा वार्षिक योजना नवी ६-अ योजने अंतर्गत नगर परिषदांना अर्थसहाय्य वितरीत करणे
  9. निवाडा/भूसंपादन प्रकरणात संपादित जमिनीचे मुल्यदर निश्चित करणे