बंद

माजी सैनिक/विधवा यांच्या इयत्ता १० वी मध्ये ६०% पेक्षा जास्त गुणांनी उत्तीर्ण होणाऱ्या पाल्यांना रु. २५००/- पर्यंत वार्षिक व इयत्ता १२ वी मध्ये ६०% पेक्षा जास्त गुणांनी उत्तीर्ण होणाऱ्या पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरीता रु. ५०००/- वार्षिक शिष्यवृत्ती

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1)लाभार्थीचा अर्ज
2) कार्यालयात उपलब्ध असलेला विहित नमुन्यातील शिष्यवृत्तीचा फॉर्म
3) ओळखपत्राची छायांकित प्रत
4) सध्या पाल्य ज्या वर्गात शिकत आहे त्या वर्गाचे बोनाफाईड सर्टिफिकेट
5) उत्तीर्ण झालेल्या वर्गाच्या गुणपत्रिकेची प्रमाणित सत्य प्रत
6) अर्ज प्रत्येक वर्षाच्या दि. १५ ऑक्टोबर पर्यंत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.
7) ATKT विद्यर्थ्यांना शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय नाही, परंतू ATKT नंतर clear पास झाल्यास त्यावर्षीची शिष्यवृत्ती देण्यात येईल.
8) पाल्यास इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती मिळत असेल व ती रक्कम देय असलेल्या रक्कमेपेक्षा कमी असल्यास तेवढी रक्कम वजा करुन उर्वरित रक्कम अदा करण्यात येईल.
9) आर्थिक मदतीच्या कार्डची छायांकित प्रत.
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कल्याणकारी निधी सुधारित नियम २००१ (सुधारीत आवृत्ती २०१६)
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – माजी फ्ला. लेफ्ट. धनंजय यशोधन सदाफळ, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – अंदाजे एक आठवडा
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, यशवंत महाविद्यालयासमोर,वर्धा ४४२ ००१
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२ २४८९५५
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी zswo_wardha@maharashtra.gov.in