बंद

विधानसभा नियम १०५ अंतर्गत लाभार्थ्यांची यादी

विधानसभा नियम १०५ नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत देण्यात आलेल्या अनुदानाचे वाटप झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील