बंद

शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासन निर्णय

विभाग महाराष्ट्र शासन निर्णय अधिसूचना
कृषी विभाग

 • आदर्शगाव योजना
 • मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना
 • पीक पेरणीची माहिती भ्रमणध्वनी वरील ॲप द्वारा
  (Mobile App) गा.न.नं. 12 मध्ये नोंदविण्यासाठी
  स्वत: शेतकऱयांनी उपलब्ध करुन देण्याचा “ई-पीक
  पाहणी” कार्यक्रम संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा
  अनुषंगाने क्षेत्रीय महसुली अधिकारी व प्राधिकारी
  यांना दिशानिर्देश देण्याबाबत
 • कृषि पायाभूत सुषिधा षिधी अंतर्गत षित्तपुरिठा सुषिधा
 • विशेष घटक योजना
 • भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना
 • मृदसंधारण उपाययोजनेद्वारे जमिनीचा विकास गतिमान पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम
 • राज्यातील प्रमुख पिकाांवरील कीड व रोगाांच्या व्यवस्थािनाच्या दृष्टीने कीडरोग सवेक्षण व सल्ला योजनेच्या (क्रॉिसॅि) अांमलबजावणीसाठी पनधीपवतरीत
  करणेबाबत.
 • नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत हवामान अनुकूल कृषी यांत्रिकीकरण मार्गदर्शक सूचना
 • गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
 • एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंमलबजावणी सूचना
 • ग्राम कृषि विकास समिती शासन निर्णय
 • सन २०१९-२० ए.फ.वी. अभियानांतर्गत काढणीत्तोर व्यवस्थापन घटकाअंतर्गत अंमलबजावणीबाबत
 • जलयुक्त शिवार अभियान दि 5 डिसेंबर 2014
 • अळीम्बी बीज व अळीम्बी उत्पादन कंपोस्ट मेकिंग युनिट मार्गदर्शक सूचना
 • प्रधानमंत्री फसल बीमा योनजा- फळपिक विमा योजना
 • सन 2021-22 मध्ये कृषिउन्नती योजना – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अषियानाांतर्गत अन्नधान्य षिकाांच्या (TRFA Pulses सह) वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.
 • कृषी सिंचन योजना
 • मागेल त्याला शेततळे
 • केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना
 • केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती (SDRF/NDRF) ननकषाच्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तींमुळे बानधर्त होणा-या आपद्ग्रस्र्त व्यक्र्तींना सन 2015 र्ते सन 2020 या कालावधीमध्ये द्यावयाच्या मदर्तीचे दर व निकष
 • सामाजिक वनीकरण

 • कन्या वन समृद्धी योजना
 • महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगगत वैयक्तीक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधावर व शेतक-याांच्या शेत जमिनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत वृक्ष लागवड कायगक्रम राबमवण्यातबाबत
 • वृक्षांची जोपासना हीच निसर्गाची उपासना योजना
 • छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार योजना
 • कामगार कार्यालय

 • मंडळांतर्गत नोंदणी बांधकाम कामगारास नोंदणीनंतर लगेच अवजारे/हत्यारे खरेदीकरिता रुपये ५००० चे अर्थसहाय्य देण्याची योजना बंद करण्याबाबत
 • महाराष्ट इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोंदीत पात्र बांधकाम कामगारांना अत्यावश्यक वस्तू संच पुरविण्याच्या योजनेस शासन मान्यता देण्याबाबत
 • अटल बांधकाम कामगार ग्रामीण आवास योजना
 • जनश्री विमा योजनेचे नामकरण आम आदमी विमा योजना असे करण्याबाबत
 • शहरी आवास योजना