बंद

सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय

  योजना

 1. नविन मत्स्यसंगोपन तलाव बाधकाम
 2. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
 3. मत्स्य कोळंबी पंगेशियस, तिलापीया ई. संवर्धना करीता निविष्ठा अनुदान
 4. भुजलाशयीन क्षेत्रामध्ये बायोफ्लॉक उभारनी रू. 4.00 लक्ष प्रति हेक्टर निविष्ठा खर्चासह प्रति 0.1 हेक्टर
 5. जलाशयामध्ये मत्स्यबोटूकली संचयन 1000 मत्स्यबोटकली प्रति हेक्टर प्रमाणे (3.0 लक्ष/ 1 लक्ष मत्स्य बोटूकली)
 6. शोभिवंत मत्स्यपालन व पर्यटनात्मक मत्स्यव्यवसायाचा विकास
 7. परसबागेतील लघू आकारातील शोभिवंत मत्स्यप्रजाती संगोपन/ सवंर्धन पंकल्प (गोड्या पाण्यातील शोभिवंत मत्स्यप्रजाती करीता)
 8. मध्यम आकारातील शोभिवंत मत्स्यप्रजाती संगारपन / सवंर्धन प्रकल्प (गोड्या पाण्यातील शोभिवंत मत्स्यप्रजाती करीता)
 9. एकात्मिक शोभीवंत मत्स्यप्रजाती पालन प्रकल्ल (गोडया पाण्याती शोभीवंत मत्स्यप्रजातीच्यां प्रजनन व संवर्धना करीता)
 10. शोभिवंत मत्स्यप्रजातीची प्रजनक बँक उभारणी करणे
 11. पर्यटनात्मक मत्स्यव्यवसाय
 12. मत्स्यव्यवसाय मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर (मोठ्या आकाराचे RAS (Recirculating Aquaculture system) पाणी पुन: वापर मत्स्यपालन प्रणालीची स्थापना (कमीत-कमी 90 घन मीटर प्रति टाकी अशा 8 टाक्या क्षमता 40 टन / पिक) बायोफ्लॉक (4. मी. व्यास असलेले 50 टाक्या व 1.5 मी. उंची) संवर्धन प्रणाली)
 13. मासेमारिनंतरचे आणि शित साखळी व्यवस्थापन (शितगृय / बर्फ कारखाना स्थापना)
 14. मत्स्यखाद्य कारखाना लघू कारखाना – क्षमता 2 मे. टन / दिवस
 15. बाजारपेठ आणि विपणन सुविधा किरकोळ मासे विक्री बाजाराचे बाधकाम, शोभिवंत मासे विक्रीसह
 16. मत्स्यमुल्यवर्धन उद्योग
 17. मासे व मत्स्य उत्पादनांचे ई – व्यापार आणि ई -मार्केटिंगसाठी ई-प्लॅटफॉर्म (प्रकल्प अहवाला नुसार)
 18. जलीय आरोग्य व्यवस्थापन (रोग निदान आणि गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळेची स्थापना)
 19. मत्स्यव्यवसाय विस्तार व सहाय्य सेवा
 20. विस्तार व सहाय्य सेवा