बंद

आम आदमी विमा योजना

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1.सदस्य नोंदणी विहीत नमुन्यातील अर्ज व त्यावर तलाठी यांची स्वाक्षरी
2.तलाठी यांचेकडील 7/12
3.राष्ट्रीयकृत बँकेचे खाते पुस्तकाची झेरॉक्स
4.शिष्यवृत्ती विहित नमुन्यातील फॉर्म व त्यावर मुख्याध्यापक यांची स्वाक्षरी.

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग शासन निर्णय आआवि 2007/प्र.क्र. 356, विसयो-2 दिनांक 16 ऑक्टोबर 2007.सदर योजना ही 1 सप्टेंबर 2013 पासुन ऑन लाईन करण्यात आलेली आहे. व शासनाने वेळोवेळी ठरवुन दिलेली मार्गदर्शक तत्वे.

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी लाभार्थ्याने विहित नमुन्यात अर्ज भरुन त्यावर तलाठी यांची स्वाक्षरी घेऊन सदर अर्ज हा महा ई सेवा केंद्रात जाऊन ऑन लाईन करुन त्याची पोहोच घ्यावयाची आहे. विद्यार्थ्याने शिष्यवृतीचा अर्ज भरुन त्यावर मुख्याध्यापक यांची स्वाक्षरी घेऊन सदर अर्ज हा महा ई सेवा केंद्रात जाऊन ऑन लाईन करुन त्याची पोहोच घ्यावयाची आहे.

ऑनलाईन सुविधा आहे का – होय

असल्यास सदर लिंक – https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/
आवश्यक शुल्क सदस्य नोंदणी फी व शिष्यवृत्ती नोंदणी फी प्रत्येकी रुपये 22.50 पैसे

शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत अर्ज दाखल करते वेळी ऑनलाईन व्दारे.

निर्णय घेणारे अधिकारी – एल.आय.सी ऑफ इंडिया

निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – सदस्याचा आयडी मिळणेसाठी दोन महिने, शिष्यवृत्ती मंजुरीसाठी दोन महिने.

ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://sjsa.maharashtra.gov.in

कार्यालयाचा पत्ता जिल्हाधिकारी कार्यालय / तहसिल कार्यालय / तलाठी कार्यालय

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक

संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी sgywardha@gmail.com