बंद

निवाडा/भूसंपादन प्रकरणात संपादित जमिनीचे मुल्यदर निश्चित करणे

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे १)भूसंपादन अधिकारी /उपविभागीय अधिकारी यांचे कडील प्रारूप निवाडा प्रकरणाची मूळ संचिका, संपादित जमिनीचे ७/१२ उतारे ,
२)मागील तीन वर्षातील तलाठी यांचेकडील खरेदी विक्री व्यवहार ,
३)दुय्यम निबंधक यांचेकडील खरेदी विक्री व्यवहाराच्या INDEX च्या प्रती ,
४)कलम ११(१) अधिसूचनेची प्रत ,
५)राजपत्राची प्रत
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) १) भूमिसंपादन,पुनर्वसन,व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि हक्क अधिनियम,२०१३ चे कलम २६
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी १) संपादित जमिनीचा आकारणी गट क्र. हा ७/१२ उताऱ्यावरून तपासण्यात येतो.
२ )मुल्यांकन तिथीच्या मागील तीन वर्षातील खरेदी विक्री व्यवहार विचारात घेण्यात येतात.
३) तसेच वार्षिक मुल्यदर तक्त्याचे दर विचारात घेऊन फायदेशीर दर ठरविले जातात .
ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत चालान द्वारे
निर्णय घेणारे अधिकारी – सहाय्यक संचालक नगर रचना /भूसंपादन अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी –
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक townplanner1wardha@rediffmail.com
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा क्रीडा संकुल, आंबेडकर चौक,सिविल लाईन्स,वर्धा -४४२००१

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२-२४२६३९
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी townplanner1wardha@rediffmail.com