बंद

भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती ,शिक्षण शुल्क ,परिक्षा शुल्क

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1.ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक
2.शाळा सोडल्याचा दाखला
3.मागील वर्षाचे परिक्षेचे गुणपत्रक
4.वडीलांचा उत्पन्नाचा दाखला (मुलीचे लग्न झाले असल्यास पतीचे उत्पन्न आवश्यक)
5.जातीचे प्रमाणपत्र
6.अधिवास प्रमाणपत्र
7. महाविद्यालयाचे बोनाफाईड सर्टीफीकेट / प्रवेश पावती
8. विद्यार्थ्याने वसतिगृहात प्रवेश घेतला असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र
9. व्यावसाईक अभ्यासक्रमासाठी कॅप लेटर
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) 1) महाराष्ट्र शासान निर्णय सामाजिक न्याय सां.का. क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग क्र.इबीसी-2003/प्र.क्र.301/मावक-2 दिनांक-01 नोव्हेंबर 2003
2) महाराष्ट्र शासान निर्णय सामाजिक न्याय सां.का. क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग क्र.इबीसी-2004/प्र.क्र.199/मावक-2 दिनांक-16/08/2004
3)समाज कल्याण आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे परि पत्रकक्र.सकआ/शिक्षण/भासशि/ शैक्षशुल्क/का-4/2013/1823 दिनांक-27/06/2013
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी 1. विद्यार्थ्याने आधार संलग्न ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक
2. मुळ शाळा सोडल्याचा दाखला/शिक्षणात खंड असेल तर गॅप प्रमाणपत्र
3. मागील सर्व वर्षाचे परिक्षेचे गुणपत्रक
4. वडीलांचा उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदाराचे /वडील हयात नसलयास मृत्यु प्रमाणत्र/ सोडुन गेल्याचे ऍफेडविट/ग्रामपंचायत दाखला) (मुलीचे लग्न झाले असल्यास पतीचे उत्पन्न आवश्यक)
5. जातीचे प्रमाणपत्र महाराष्ट्राचे असावे
6. अधिवास प्रमाणपत्रानुसार विद्याथी हा महाराष्टाचा आहे किंवा नाही हे तपासणे.
7. महाविद्यालयाचे बोनाफाईड सर्टीफीकेट / प्रवेश पावती यावरुन विद्यार्थ्याचे महा विद्यालय निश्चीत होते.
8. विद्यार्थ्याने वसतिगृहात प्रवेश घेतला असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र असणे अवश्यक
9. व्यावसाईक अभ्यासक्रमासाठी कॅप लेटरमध्ये महाविद्यालयास प्रवेश निश्चीती
10.विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड त्याचे बँक खाते सोबत लिंक असणे आवश्यक
ऑनलाईन सुविधा आहे का – सदर योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करने आवश्यक
असल्यास सदर लिंक – https://Mahadbtmahait.gov.in
आवश्यक शुल्क कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही.
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – शासन निर्णयानुसार
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक https://Mahadbtmahait.gov.in
कार्यालयाचा पत्ता कार्यालय सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण वर्धा.सेवाग्राम रेल्वे स्टेशन रोड,वर्धा
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243331
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी sdswo123wrd@gmail.com