बंद

माजी सैनिक पत्नी/विधवा यांच्या बचत गटांना स्वयंरोजगाराकरीता बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या ५० % किंवा जास्तीत जास्त रु. ५,००,०००/- पर्यंत आर्थिक मदत

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1)लाभार्थीचा अर्ज
2) कार्यालयात उपलब्ध असलेला डी.डी.40 सर्व माहितीसह
3) माजीसैनिक पत्नी/विधवांच्या ओळखपत्राची छायांकित प्रत
४) वित्तसंस्थेत/ बँकेत सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालाची साक्षांकित प्रत
5) प्रकल्पास महाराष्ट्र शासनाची मान्यता असलेबाबतच्या कागदपत्रांची साक्षांकित प्रत
6) बचत गटाने कर्ज घेतलेल्या बँक/वित्तसंस्थेचा दाखला
7) प्रकल्पाचा विमा काढल्याची छायांकितप्रत
8) बचत गटाने सुरू केलेला प्रकल्प/कर्जाबाबत जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांचा प्रत्यक्ष अहवाल
9) महिला बचत गटाचे शासनाकडे नोंदणी झाल्याबाबतच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत (सदर योजनेसाठी कमीत कमी 11च्या महिला समूह बचतगटामध्ये 3 विधवा असणे आवश्यक आहे).
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कल्याणकारी निधी सुधारित नियम २००१ (सुधारीत आवृत्ती २०१६)
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – माजी फ्ला. लेफ्ट. धनंजय यशोधन सदाफळ, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – अंदाजे एक आठवडा
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, यशवंत महाविद्यालयासमोर,वर्धा ४४२ ००१
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२ २४८९५५
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी zswo_wardha@maharashtra.gov.in