बंद

माजी सैनिक/विधवांच्या अपंग/मतिमंद पाल्यांना कौशल्य वाढविण्याच्या प्रशिक्षणाकरीता वार्षिक रु. ७२००/- आर्थिक मदत

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1)लाभार्थीचा अर्ज
2) कार्यालयात उपलब्ध असलेला डी.डी.40 सर्व माहितीसह
3) ओळखपत्राची छायांकित प्रत
4) पाल्य मतिमंद/50%अपंग असल्याबाबतचे जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र
5) ज्या शिक्षण संस्थेत/ तंत्रविद्यालयत/ तंत्रमहाविद्यालयात शिकत मतिमंद पाल्य शिकत आहे त्या संस्थेचा दाखला
6) प्रशिक्षण संस्था शासन मान्य असल्याबाबत चे प्रमाणपत्र
7) प्रशिक्षणासाठी शुल्क भरल्याच्या पावत्या
8) ज्या प्रशिक्षण संस्थेत मोफत शिक्षणाची सोय आहे अशा पाल्यांना सदर अनुदान देय नाही
9) आर्थिक मदतीच्या कार्डची छायांकित प्रत.
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कल्याणकारी निधी सुधारित नियम २००१ (सुधारीत आवृत्ती २०१६)
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क
शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत
निर्णय घेणारे अधिकारी – माजी फ्ला. लेफ्ट. धनंजय यशोधन सदाफळ, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – अंदाजे एक आठवडा
ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक
कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, यशवंत महाविद्यालयासमोर,वर्धा ४४२ ००१
संपर्क दुरध्वनी क्रमांक ०७१५२ २४८९५५
संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी zswo_wardha@maharashtra.gov.in