बंद

स्वस्त धान्य दुकानाचे प्राधिकारपत्र दुबार देणे.

योजना

तपशील स्पष्टीकरण
आवश्यक कागदपत्रे 1.     स्वस्त धान्य दुकान प्राधिकारपत्रधारकाचा अर्ज.
2.     स्वस्त धान्य दुकानाचे प्राधिकारपत्र गहाळ झालेबाबत पोलिसांचा दाखला.
3.     मुळ स्वस्त धान्य दुकानाचे प्राधिकारपत्र गहाळ झालेबाबत व आढळ झाल्यास त्याचा दुरुपयोग करणार नाही याबाबत प्राधिकारपत्र धारकाचे रु. 100/- स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र
4.     संबंधित तहसिलदार यांचा दुबार स्वस्त धान्य दुकानाचे प्राधिकारपत्र देणेबाबत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल.
5.     दुबार प्राधिकारपत्राची फी ची रक्कम चलनाने जमा केलेबाबतचे चलनाची प्रत.

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) शासन निर्णय क्र. साविव्य -1097/8/प्र.क्र.8038/नापु.-28, दिनांक 20 डिसेंबर 1997.

निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी 1.      स्वस्त धान्य दुकान प्राधिकारपत्र धारकाचा अर्ज.
2.      स्वस्त धान्य दुकानाचे प्राधिकारपत्र गहाळ झालेबाबत पोलिसांचा दाखला.
3.      मुळ स्वस्त धान्य दुकानाचे प्राधिकारपत्र गहाळ झालेबाबत व आढळ झाल्यास त्याचा दुरुपयोग करणार नाही याबाबत प्राधिकारपत्र धारकाचे रु. 100/- स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र.
4.      संबंधीत तहसिलदार यांचा दुबार स्वस्त धान्य दुकानाचे प्राधिकारपत्र देणेबाबत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल.
5.      दुबार प्राधिकारपत्राची फी ची रक्कम चलनाने जमा केलेबाबतचे चलनाची प्रत.

ऑनलाईन सुविधा आहे का –
असल्यास सदर लिंक –
आवश्यक शुल्क दुबार प्राधिकारपत्र फी रु. 500/-

शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत -चलनाने

निर्णय घेणारे अधिकारी – जिल्हा पुरवठा अधिकारी

निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – 30 दिवस

ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक mahafood.gov.in‍ किंवा तक्रार निवारण क्रमांक – 1800-22-4950

कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यांचे कार्यालय, सिव्हील लाईन वर्धा

संपर्क दुरध्वनी क्रमांक 07152-243314

संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी dsowar.1234@gmail.com