बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

08/04/2021 08/04/2022 पहा (7 MB)
सन 2020-21 करीता रेती/वाळू घाटाचे ई-निविदा व ई-लिलावाबाबत प्रेस नोट अटी व शर्ती

सन 2020-21 करीता रेती/वाळू घाटाचे ई-निविदा व ई-लिलावाबाबत प्रेस नोट अटी व शर्ती

06/04/2021 17/04/2021 पहा (5 MB)
सन 2020-21 करीता रेती/वाळू घाटाचे ई-निविदा व ई-लिलावाबाबत प्रेस नोट

सन 2020-21 करीता रेती/वाळू घाटाचे ई-निविदा व ई-लिलावाबाबत प्रेस नोट

06/04/2021 17/04/2021 पहा (4 MB)
मौजा देऊळगाव ता. सेलू मधील खाजगी क्षेत्रातील खाजगी वाटाघाटी द्वारे थेट पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस

मौजा देऊळगाव ता. सेलू मधील खाजगी क्षेत्रातील खाजगी वाटाघाटी द्वारे थेट पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस

05/04/2021 31/12/2021 पहा (418 KB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2020, वर्धा

जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2020, वर्धा

01/04/2021 01/04/2022 पहा (4 MB)
दि. 02.03.2021 रोजी झालेल्या खाणकाम आराखडा सभेतील प्रसिध्द करणेत आलेल्या सर्व्हे क्रमांकातून खालील सर्व्हे क्रमांकामध्ये तात्पुरता परवाना आदेश मंजुर करण्यात येवू नये

दि. 02.03.2021 रोजी झालेल्या खाणकाम आराखडा सभेतील प्रसिध्द करणेत आलेल्या सर्व्हे क्रमांकातून खालील सर्व्हे क्रमांकामध्ये तात्पुरता परवाना आदेश मंजुर करण्यात येवू नये.

30/03/2021 31/03/2022 पहा (940 KB)
भूसंपादन प्रकरणातील कलम ११(1) ची अधिसूचना मौजा इंझापूर ,तांबा,हिवरा (कावरे)तह.देवळी,मौजा सिरसगाव तह वर्धा.

भूसंपादन प्रकरणातील कलम ११(1) ची अधिसूचना मौजा इंझापूर ,तांबा,हिवरा (कावरे)तह.देवळी,मौजा सिरसगाव तह वर्धा.

25/03/2021 31/12/2021 पहा (9 MB)
दि. 02.03.2021 रोजी झालेल्या सभेमध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे नं ची यादी उपलब्ध करुन देण्याबाबत

दि. 02.03.2021 रोजी झालेल्या सभेमध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या सर्व्हे नं ची यादी उपलब्ध करुन देण्याबाबत

09/03/2021 01/03/2022 पहा (3 MB)
मौजा वेळा , पिंपळगाव हाते, कांदेगाव कलम ११ (१) अधिसूचना तसेच मौजा भवानपूर ,नांदोरा ड,पळसगाव,वाबगाव ,वायगाव निपाणी ,तांभा,कांदेगाव,इरापूर कलम १९ (१) अधिसूचना

मौजा वेळा , पिंपळगाव हाते, कांदेगाव कलम ११ (१) अधिसूचना तसेच मौजा भवानपूर ,नांदोरा ड,पळसगाव,वाबगाव ,वायगाव निपाणी ,तांभा,कांदेगाव,इरापूर कलम १९ (१) अधिसूचना

03/02/2021 30/04/2021 पहा (3 MB)
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

02/02/2021 01/12/2021 पहा (3 MB)
संग्रहित