बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अधिग्रहण कायदा 2013 च्या कलम 11 (1) अन्वये अधिसूचना मौजा जामनी जि. देवळी जिल्हा वर्धा आणि मौजा दत्तपूर जि. जिल्हा वर्धा 15/02/2024 26/02/2024 पहा (2 MB)
वर्धा जिल्हा स्थानिक सुट्ट्या २०२४ 01/01/2024 31/12/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कलम 11(1) ची अधिसूचना. गाव बाबापूर तहसील सेलु जिल्हा वर्धा 27/12/2023 18/12/2025 पहा (3 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५

14/08/2023 01/08/2028 पहा (449 KB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना 27/07/2023 31/07/2024 पहा (8 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना तह.सेलू जिल्हा वर्धा 14/07/2023 31/07/2025 पहा (704 KB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) ची अधिसुचना मौजा सिंदि (रेल्वे ) तालुका सेलू जिल्हा वर्धा 24/05/2023 31/05/2024 पहा (2 MB)
केंद्रीय दारुगोळा भांडार पुलगाव ता. देवळी जिल्हा वर्धा येथील प्रतिबंधित क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या स.न. ची अधिसूचना 28/04/2023 27/04/2024 पहा (4 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना मौजा देवळी तह.देवळी जिल्हा वर्धा 19/04/2023 18/04/2025 पहा (2 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना मौजा अहिरवाडा,खुबगाव ,पिपरी ,हैबत्पूर,राजापूर ता.आर्वी जिल्हा वर्धा 12/04/2023 09/04/2025 पहा (2 MB)
संग्रहित