बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कलम 19(1) ची अधिसूचना मौजा आजनसरा तह. हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा

भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कलम 19(1) ची अधिसूचना मौजा आजनसरा तह. हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा

07/06/2024 17/06/2024 पहा (809 KB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना मौजा कृष्णापुर तह.सेलू जिल्हा वर्धा

भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना मौजा कृष्णापुर तह.सेलू जिल्हा वर्धा

06/06/2024 06/06/2026 पहा (6 MB)
भुसंपादन प्रकरणात तयार करण्यात आलेली कलम 19(1) ची अधिसूचना मौजा बाबापूर तह.जिल्हा वर्धा 29/05/2024 28/05/2026 पहा (4 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना मौजा भोजनखेडा तह. देवळी ,मौजा पाडेगाव तह वर्धा जिल्हा वर्धा 24/05/2024 20/05/2026 पहा (4 MB)
वर्धा जिल्हा स्थानिक सुट्ट्या २०२४ 01/01/2024 31/12/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कलम 11(1) ची अधिसूचना. गाव बाबापूर तहसील सेलु जिल्हा वर्धा 27/12/2023 18/12/2025 पहा (3 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५

14/08/2023 01/08/2028 पहा (449 KB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना 27/07/2023 31/07/2024 पहा (8 MB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना तह.सेलू जिल्हा वर्धा 14/07/2023 31/07/2025 पहा (704 KB)
भुमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 11(1) ची अधिसुचना मौजा देवळी तह.देवळी जिल्हा वर्धा 19/04/2023 18/04/2025 पहा (2 MB)
संग्रहित