निविदा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अल्पमुदतीची इ-निविदा सूचना 03/01/2019 03/02/2019 डाउनलोड (132 KB)
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत धान्य उपलब्धतेच्या हमीकारिता निश्चित केलेल्या सुधारित धान्य वितरण पद्धतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे सन २०१८ ते सन २०२१ या कालावधीसाठी वाहतूक कंत्राट निश्चित करण्यासाठी ई -निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत धान्य उपलब्धतेच्या हमीकारिता निश्चित केलेल्या सुधारित धान्य वितरण पद्धतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे सन २०१८ ते सन २०२१ या कालावधीसाठी वाहतूक कंत्राट निश्चित करण्यासाठी ई -निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत

07/09/2018 30/09/2018 डाउनलोड (601 KB)
वर्धा जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करिता ई-निविदा

वर्धा जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करिता ई-निविदा – २०१८-१९.

04/09/2018 29/09/2018 डाउनलोड (418 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संगणक संयंत्रे /वाटर कुलर/वातानुकुलीत यंत्रे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करिता सन २०१८-१९ करिता निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संगणक संयंत्रे /वाटर कुलर/वातानुकुलीत यंत्रे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करिता सन २०१८-१९ करिता वार्षिक करार करिता निविदा

17/07/2018 31/07/2018 डाउनलोड (454 KB)
निविदा रद्द झाल्याचे शुद्धिपत्रक

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन विपविम, वर्धा यांनी वाहनाकरीता काढलेली निविदा रद्द करण्यात येत आहे.

15/06/2018 30/06/2018 डाउनलोड (139 KB)
रेतीघात निर्गातीकारिता ई-निविदा व ई-लिलाव(वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण २०१८ नुसार) 30/05/2018 29/06/2018 डाउनलोड (360 KB)
रेतीघात निर्गतीकारेता ई-निविदा व ई-लिलाव सुचना २०१७-२०१७ 30/05/2018 29/06/2018 डाउनलोड (1 MB)
वर्धा जिल्हा रेतीघात लिलाव प्रक्रिया 30/05/2018 29/06/2018 डाउनलोड (89 KB)
विविध आकारातील प्रकल्पवार दर्शक नकाशांचा व जिल्हा नकाशांचा पुरवठा करणे – ईनिविदा

ईनिविदा सूचना – विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पाचे विविध आकारातील प्रकल्पवार दर्शक नकाशांचा व जिल्हा नकाशांचा पुरवठा करणे

24/04/2018 20/05/2018 डाउनलोड (175 KB)
मासिक भाडेतत्वावर वाहन पुरवठा करण्याकरिता ई निविदा सूचना.

उप जिल्हाधिकारी भूसंपादन वर्धा यांचे कार्यालायाकरिता मासिक भाडेतत्वावर वाहन पुरवठा करण्याकरिता ई निविदा सूचना.

25/04/2018 15/05/2018 डाउनलोड (885 KB)