बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
ई-निविदा : जिल्हाधिकारी कार्यालय (निवडणूक शाखा ) 22/11/2022 01/12/2022 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय : ई-निविदा निवडणूक शाखा 15/11/2022 26/11/2022 पहा (990 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयात ई-ऑफीस प्रणाली करीता अधिकारी/कर्मचारी यांची DSC तयार करण्यासाठी दर निश्चित करणेबाबत. 09/11/2022 12/11/2022 पहा (493 KB)
निविदा : निरुपयोगी /भंगार साहित्य विक्रीबाबत -कार्यालय सहाय्यक संचालक स्थानिक निधी लेखापरीक्षा वर्धा 07/11/2022 10/11/2022 पहा (2 MB)
निविदा : जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा येथी संगणक यंत्रे / प्रिंटर /वाटर कूलर / वातानुकुलीत यंत्रे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार २०२२-२३ 07/10/2022 18/10/2022 पहा (1 MB) Air Conditioners AMC 2022-23 (2 MB) Computer & Printer AMC 2022-23 (4 MB)
अल्पसख्यांक अनुदान सन २०२१-२२ अंतर्गत कामाची निविदा 30/09/2022 11/10/2022 पहा (925 KB)
बाह्ययंत्रणे मार्फत (सफाईगार) पुरविणाऱ्या संस्थाकडून निविदा /दरपत्रक मागविणे 29/09/2022 06/10/2022 पहा (2 MB)
निविदा – जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा (खनिकर्म शाखा ) भाडेतत्वावर वाहन पुरविण्याची निविदा 06/09/2022 28/09/2022 पहा (980 KB)
गौण खानिपट्टे लीलावाकरिता ई -निविदा व ई-लिलाव सूचना 18/08/2022 26/08/2022 पहा (4 MB) self declaration (28 KB)
जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, वर्धा अंतर्गत सन २०२२-२३ करिता द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दरपत्रक मागविणेसंबंधी सूचना व अटी शर्ती

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, वर्धा अंतर्गत सन २०२२-२३ करिता द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दरपत्रक मागविणेसंबंधी सूचना व अटी शर्ती

21/06/2022 04/07/2022 पहा (1 MB)