बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वर्धा जिल्ह्यातील गौण खनिज भूविज्ञानकिय तांत्रिक सल्लागार ची नियुक्ती करिता ई-निविदा

वर्धा जिल्ह्यातील गौण खनिज भूविज्ञानकिय तांत्रिक सल्लागार ची नियुक्ती करिता ई-निविदा

06/03/2020 16/03/2020 पहा (1 MB)
वर्धा जिल्ह्यातील गौण खनिज खणीपट्ट्याचा लिलाव करण्याकरिता भूवेध्यानकिय तांत्रिक सल्लागार ची नियुक्ती करिता ई-निविदा

वर्धा जिल्ह्यातील गौण खनिज खणीपट्ट्याचा लिलाव करण्याकरिता भूवेध्यानकिय तांत्रिक सल्लागार ची नियुक्ती करिता ई-निविदा

20/01/2020 10/02/2020 पहा (4 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा येथील शासकीय कार्यालयीन कामकाजाकरिता झेरॉक्स दर मागविण्याबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा येथील शासकीय कार्यालयीन कामकाजाकरिता झेरॉक्स दर मागविण्याबाबत

17/01/2020 31/01/2020 पहा (1 MB)
वर्धा जिल्हयातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्यच्या हाताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चितीबाबत ई-निविदा

वर्धा जिल्हयातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्यच्या हाताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चितीबाबत ई-निविदा

09/01/2020 24/01/2020 पहा (1 MB)
सरकारी कर्मचा-यांना लोकव्यवहाराची कला, टिम वर्क व नेतृत्व गुणविकास, संवाद कौशल्य, कार्य हीच पुजा, भावनात्मक बुध्दीमत्ता वाढविण्याचे दृष्टीने या जिल्हयातील महसुल विभागातील कर्मचा-यांना कार्यशाळा घेवून प्रशिक्षण देणे करीता संस्थेकडून निवीदा मागविणेबाबत

सरकारी कर्मचा-यांना लोकव्यवहाराची कला, टिम वर्क व नेतृत्व गुणविकास, संवाद कौशल्य, कार्य हीच पुजा, भावनात्मक बुध्दीमत्ता वाढविण्याचे दृष्टीने या जिल्हयातील महसुल विभागातील कर्मचा-यांना कार्यशाळा घेवून प्रशिक्षण देणे करीता संस्थेकडून निवीदा मागविणेबाबत.

08/11/2019 15/11/2019 पहा (2 MB)
वर्धा जिल्ह्यातील अधिनस्त तालुका स्तरावरील शासकीय धान्य गोदामात माहे एप्रिल २०१७ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत साठवणुकीत असलेल्या उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विल्हेवाटीबाबत

वर्धा जिल्ह्यातील अधिनस्त तालुका स्तरावरील शासकीय धान्य गोदामात माहे एप्रिल २०१७ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत साठवणुकीत असलेल्या उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विल्हेवाटीबाबत

09/07/2019 09/08/2019 पहा (6 MB)
वाळू लिलाव धारकांसाठी सर्वसाधारण निर्देश ,अटी व शर्ती

वाळू लिलाव धारकांसाठी सर्वसाधारण निर्देश ,अटी व शर्ती

24/06/2019 31/07/2019 पहा (3 MB)
रेतीघाट निर्गातीकरिता ई-लिलाव व ई-निविदा सूचना सन २०१८-१९ (भाग २ )

रेतीघाट निर्गातीकरिता ई-लिलाव व ई-निविदा सूचना सन २०१८-१९ (भाग २ ),जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा .

24/06/2019 31/07/2019 पहा (352 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान -ई-निविदा सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान -ई-निविदा सूचना- सुधारित राष्ट्रीय आरोग्य नियंत्रण कार्यक्रम

18/06/2019 31/07/2019 पहा (304 KB)
लिलाव जाहीरनामा – रेतीघाट लिलाव

लिलाव जाहीरनामा – रेतीघाट लिलाव

20/06/2019 17/07/2019 पहा (2 MB)