निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वर्धा जिल्ह्यातील अधिनस्त तालुका स्तरावरील शासकीय धान्य गोदामात माहे एप्रिल २०१७ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत साठवणुकीत असलेल्या उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विल्हेवाटीबाबत

वर्धा जिल्ह्यातील अधिनस्त तालुका स्तरावरील शासकीय धान्य गोदामात माहे एप्रिल २०१७ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत साठवणुकीत असलेल्या उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विल्हेवाटीबाबत

09/07/2019 09/08/2019 पहा (6 MB)
वाळू लिलाव धारकांसाठी सर्वसाधारण निर्देश ,अटी व शर्ती

वाळू लिलाव धारकांसाठी सर्वसाधारण निर्देश ,अटी व शर्ती

24/06/2019 31/07/2019 पहा (3 MB)
रेतीघाट निर्गातीकरिता ई-लिलाव व ई-निविदा सूचना सन २०१८-१९ (भाग २ )

रेतीघाट निर्गातीकरिता ई-लिलाव व ई-निविदा सूचना सन २०१८-१९ (भाग २ ),जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा .

24/06/2019 31/07/2019 पहा (352 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान -ई-निविदा सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान -ई-निविदा सूचना- सुधारित राष्ट्रीय आरोग्य नियंत्रण कार्यक्रम

18/06/2019 31/07/2019 पहा (304 KB)
लिलाव जाहीरनामा – रेतीघाट लिलाव

लिलाव जाहीरनामा – रेतीघाट लिलाव

20/06/2019 17/07/2019 पहा (2 MB)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत (ARMS) Audit संबंधात सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता सनदी लेखपाल ची नियुक्ती करण्याकरिता निविदा.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत (ARMS) Audit संबंधात सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता सनदी लेखपाल ची नियुक्ती करण्याकरिता निविदा.

24/05/2019 22/06/2019 पहा (1 MB)
रेतीघाट निर्गातीकारिता ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना सन २०१८-२०१९ (भाग १ )

रेतीघाट निर्गातीकारिता ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना सन २०१८-२०१९ (भाग १ )

23/02/2019 23/03/2019 पहा (5 MB)
वाळू लिलावधारकासाठी सर्वसाधारण निर्देश अटी व शर्ती

वाळू लिलावधारकासाठी सर्वसाधारण निर्देश अटी व शर्ती

23/02/2019 23/03/2019 पहा (3 MB)
अल्पमुदतीची इ-निविदा सूचना 03/01/2019 03/02/2019 पहा (132 KB)
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत धान्य उपलब्धतेच्या हमीकारिता निश्चित केलेल्या सुधारित धान्य वितरण पद्धतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे सन २०१८ ते सन २०२१ या कालावधीसाठी वाहतूक कंत्राट निश्चित करण्यासाठी ई -निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत धान्य उपलब्धतेच्या हमीकारिता निश्चित केलेल्या सुधारित धान्य वितरण पद्धतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे सन २०१८ ते सन २०२१ या कालावधीसाठी वाहतूक कंत्राट निश्चित करण्यासाठी ई -निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत

07/09/2018 30/09/2018 पहा (601 KB)